ΚΑΦΦΑ, ., ΣΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ., ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ., & ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ, . (2017). Μονήρης Στεφανιαία Αρτηρία με Έκφυση από τον Αριστερό Κόλπο του Valsalva σε Ασθενή με Βραδυαρρυθμία και Προσυγκοπή. Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Hellenicjcardiol, 58(4). Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/148