ΚΑΦΦΑ, ., ΣΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ., ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ., & ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ, . 2017 Nov 8. Μονήρης Στεφανιαία Αρτηρία με Έκφυση από τον Αριστερό Κόλπο του Valsalva σε Ασθενή με Βραδυαρρυθμία και Προσυγκοπή. Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. hellenicjcardiol. [Online] 58:4