ΚΑΦΦΑ, ΙΛΑΜ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ΠΑΠΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, & ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ. " Μονήρης Στεφανιαία Αρτηρία με Έκφυση από τον Αριστερό Κόλπο του Valsalva σε Ασθενή με Βραδυαρρυθμία και Προσυγκοπή. Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας." hellenicjcardiol [Online], 58.4 (2017): n. pag. Web. 17 Aug. 2022