ΚΑΦΦΑ, ΙΛΑΜ, ΣΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΑΠΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, AND ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ. " Μονήρης Στεφανιαία Αρτηρία με Έκφυση από τον Αριστερό Κόλπο του Valsalva σε Ασθενή με Βραδυαρρυθμία και Προσυγκοπή. Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας" hellenicjcardiol [Online], Volume 58 Number 4 (8 November 2017)