ΚΕΡΑΜΙΔΆ, Καλλιόπη et al. Αμφικοιλιακή καρδιοτοξικότητα από τραστουζουμάμπη σε ασθενή με καρκίνο μαστού. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 2, p. 128-136, july 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/334>. Date accessed: 19 jan. 2021.