Κεραμιδά, ., Αναστασίου, ., Οικονομοπούλου, ., Οικονομίδης, ., Ψυρρή, ., Ηλιοδρομίτης, ., & Φιλιππάτος, . (2020). Αμφικοιλιακή καρδιοτοξικότητα από τραστουζουμάμπη σε ασθενή με καρκίνο μαστού. Hellenicjcardiol, 61(2), 128-136. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/334