Πολυμέρου, ., & Τζίφα, . (2020). Σύγχρονη προσέγγιση ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, απότοκη καρδιακών επικοινωνιών. Hellenicjcardiol, 61(5), 272-284. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/357