Η Τριδιάστατη Υπερηχο-καρδιογραφία στην Aνεπάρκεια Mιτροειδούς Bαλβίδας

  • Αντώνιος Δεστούνης Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ)
  • Παναγιώτης Ζάχος Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ)
  • Νέαρχος Κασινός Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ)
  • Αναστάσιος-Θεοδόσης Γεωργιλάς Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ)
  • Δημήτριος Μπελντέκος Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιολογίας Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά (ΚΕΗΤ)

Περίληψη

Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη της τρισδιάστατης (3D)
ηχωκαρδιογραφίας ως αναγκαίου πλέον εργαλείου στην δι-
ερεύνηση και αντιμετώπιση ικανού αριθμού ασθενών με ση-
μαντική ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας (ΑΜΒ). Για το λόγο
αυτό παρουσιάζονται οι σχετικές με το θέμα παρατηρήσεις -
επισημάνσεις των ιατρών ηχωκαρδιογραφικού εργαστηρίου με
αυξημένο όγκο εργασιών, το οποίο δεν διαθέτει 3D ηχωκαρδι-
ογράφο.

Δημοσιευμένα
2018-03-26
How to Cite
ΔΕΣΤΟΎΝΗΣ, Αντώνιος et al. Η Τριδιάστατη Υπερηχο-καρδιογραφία στην Aνεπάρκεια Mιτροειδούς Bαλβίδας. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 59, n. 1, mar. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/212>. Date accessed: 18 apr. 2021.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ