Ανεπάρκεια Μιτροειδούς Βαλβίδας: Από την Διαγνωστική Πρόκληση στην Δύσκολη Θεραπευτική Επιλογή

  • Μιχαήλ Μπότης Medical Doctor
  • Γρηγόριος Παττακός
  • Νικόλαος Κούβελας
  • Ιωάννης Γουδέβενος

Περίληψη

Η λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας (ΑΜΒ) συμβαίνει σε δομικά φυσιολογική μιτροειδή βαλβίδα, ως αποτέλεσμα διάτασης ή δυσλειτουργίας του μιτροειδικού δακτυλίου και δέσμευσης των γλωχίνων, κυρίως λόγω δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας (ΑΚ). Η λειτουργική ΑΜΒ είναι συνήθως χαμηλού όγκου, συχνά ασυμπτωματική και ανιχνεύσιμη μόνο μέσω έγχρωμου Doppler. Η σταδιοποίηση της λειτουργικής ΑΜΒ είναι συχνά δύσκολη επειδή τα ανιχνεύσιμα από την Doppler υπερηχοκαρδιογραφία σημεία σοβαρής ΑΜΒ σπάνια είναι παρόντα και η ποσοτικοποίηση εμποδίζεται από ασύμφωνες κατευθυντήριες οδηγίες. Οι περισσότερες μελέτες παρατήρησης έδειξαν ανεξάρτητη συσχέτιση μεταξύ δραστικού στομίου παλινδρόμησης (EROA)≥ 20  mmκαι θνητότητας. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η λειτουργική ΑΜΒ συμβάλλει στην φτωχή πρόγνωση ή απλά συνοδεύει την προχωρημένη δυσλειτουργία της ΑΚ. Η σύγχυση ενισχύθηκε από τα ασύμφωνα αποτελέσματα χειρουργικών και πιο πρόσφατα διακαθετηριακών κλινικών μελετών για την αντιμετώπιση της λειτουργικής ΑΜΒ.

Δημοσιευμένα
2019-11-01
How to Cite
ΜΠΌΤΗΣ, Μιχαήλ et al. Ανεπάρκεια Μιτροειδούς Βαλβίδας: Από την Διαγνωστική Πρόκληση στην Δύσκολη Θεραπευτική Επιλογή. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 60, n. 3, p. 134-144, nov. 2019. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/288>. Date accessed: 27 jan. 2022.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Most read articles by the same author(s)