Σύγχρονη προσέγγιση ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, απότοκη καρδιακών επικοινωνιών

  • Ιωάννης Πολυμέρου Κλινική Παιδοκαρδιολογίας και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Νοσοκομείο ‘ΜΗΤΕΡΑ’
  • Αφροδίτη Τζίφα

Περίληψη

Η πνευμονική υπέρταση αποτελεί μια όχι πλήρως κατανοητή παθολογική οντότητα με πολυάριθμες αιτιολογίες. Ορίζεται ως η πα-ρουσία αυξημένης μέσης αρτηριακής πίεσης η-ρεμίας, της πνευμονικής αρτηρίας (mPAP) σε επίπεδο ≥ 20 mmHg και πνευμονικών αντι-στάσεων PVR≥3 Wood units, μετρημένα με δεξιό καρδιακό καθετηριασμό1.
Μια από τις πιο εκτενώς περιγεγραμμένες και μελετημένες μορφές της είναι αυτή που σχετίζε-ται με συγγενείς καρδιοπάθειες που προκαλούν αριστεροδεξιά διαφυγή αίμα-τος, κυρίως μεσο-κοιλιακές επικοινωνίες, αλλά και άλλων μορφών αριστεροδεξιών διαφυγών όπως περιγράφο-νται κατωτέρω.

Δημοσιευμένα
2020-12-29
How to Cite
ΠΟΛΥΜΈΡΟΥ, Ιωάννης; ΤΖΊΦΑ, Αφροδίτη. Σύγχρονη προσέγγιση ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, απότοκη καρδιακών επικοινωνιών. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 5, p. 272-284, dec. 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/357>. Date accessed: 11 may 2021.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ