Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στη σχολική ηλικία. Μελέτη καταγραφής γνώσεων και πεποιθήσεων των μαθητών της Θεσσαλίας. Αποτελέσματα του πρώτου έτους εκπαίδευσης. Download Download PDF