Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως στους αθλητές

  • Κωνσταντίνος Ριτσάτος Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Περίληψη

Σήμερα ή καρδιοαναπνευστική δοκιμασία (ΚΑΔΚ) προσθέτοντας επιπλέον δεδομένα σχετικά με τις αναπνευστικούς παραμέτρους, την πρόσληψη οξυγόνου και την αποβολή του C02 στους κλασσικούς δείκτες αξιολόγησης της κόπωσης, δίνει τη δυνατότητα συνολικότερης εκτίμησης του εξεταζόμενου. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσληψη του οξυγόνου στη μέγιστη προσπάθεια (VO2max) αποτελεί τον απόλυτο δείκτη πρόγνωσης και αντικειμενικής ικανότητας για άσκηση. Ειδικά σε αθλητές, η παραπάνω παράμετρος σε συνδυασμό με την εκτίμηση δεικτών όπως ο αναερόβιος ουδός, το αναπνευστικό ισοδύναμο για το CO2 (VE/VCO2), το οξυγόνο παλμού κ.τ.λ. - κυρίως σε πρωτοκόλλα προοδευτικής αύξησης του έργου σε τάπητα ή ποδήλατο – αφενός μεν δίνουν τη δυνατότητα ανάδειξης υποκείμενης παθολογίας σε συμπτωματικούς αθλητές αφετέρου δε συμβάλλουν στον εντοπισμό υποκλινικής καρδιακής νόσου στους ασυμπτωματικούς ασκούμενους.
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα βελτιστοποίησης της αθλητικής επίδοσης μέσω αρτιότερου σχεδιασμού προπονητικών πρωτοκόλλων.

Δημοσιευμένα
2021-06-07
How to Cite
ΡΙΤΣΆΤΟΣ, Κωνσταντίνος. Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως στους αθλητές. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 1, p. 75-86, june 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/377>. Date accessed: 03 dec. 2021.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ