Εκπαίδευση- Επιμόρφωση- Σταδιοδρομία Καρδιολόγων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Δρ. Ιωάννης Β. Βασιλειάδης

Περίληψη

T α τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ευρώπη μια αλματώδης εξέλιξη της Καρδιολογίας ως αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών βελτίωσης της
εκπαίδευσης και τυποποίησης των διαδικασιών άσκησης από τις εθνικές Καρδιολογικές Εταιρείες και τήν Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.
Κράτη μέλη που προσαρμόστηκαν στo νέo σχεδιασμό, παρουσίασαν στοιχεία βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών υγείας, μείωσης της θνησιμότητας από τις καρδιαγγειακές παθήσεις και περιορισμό των δαπανών υγείας. Η μη ισοδύναμη ανάπτυξη όμως μεταξύ των κρατών – μελών και η διαφορετικότητα των συστημάτων υγείας, δημιούργησε ιατρική δύο ταχυτήτων που ενισχύθηκε περισσότερο από την οικονομική κρίση, που έπληξε ιδιαίτερα τις χώρες νότου και από τον πληθωρισμό του ιατρικού δυναμικού ορισμένων χωρών. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να δημιουργηθεί το φαινομένο της κινητικότητας ιατρών εκτός της πατρίδας τους, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της EUROSTAT (Πίνακας 1).

Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗΣ, Δρ. Ιωάννης Β.. Εκπαίδευση- Επιμόρφωση- Σταδιοδρομία Καρδιολόγων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 56, n. 5, july 2017. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/49>. Date accessed: 20 june 2021.
Ενότητα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ